Něco o exceptions

vložil Radek Červinka 10. dubna 2011 23:49

Koncept výjimek v Delphi je dobře vymyšlen a dokonce jsem kdesi četl, že je částečně patentován, jelikož v době Delphi 1 byl naprosto převratný způsobem zpracování za běhu (nějak to souviselo s efektivním odvíjením zásobníku při výjimce, detaily si nepamatuji a snad se nepletu).

Mimochodem Windows podporují výjimky až od 32bit verzí, tj. Delphi 1, které bylo 16bit mělo výjimky vlastní a až Delphi 2 mapují část výjimek na výjimky Windows.

Od Delphi 1 je základem třída Exception, která byla v Delphi 2009 trochu rozšířena - přece jen je to už pár let.

Pro začátečníky je stručné pojednání o výjimkách v článku pro začátečníky (pravý sloupec), pro ty ostatní: třída byla rozšířena o objekt InnerException a podporu pro StackTrace. Dám sem rovnou ukázku kódu, na formuláři jsou dvě tlačítka a jejich obsluhy.

  1unit Unit1;
  2
  3interface
  4
  5uses
  6 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  7 Dialogs, StdCtrls;
  8
  9type
  10 TForm1 = class(TForm)
  11  btn1: TButton;
  12  btn2: TButton;
  13  procedure btn1Click(Sender: TObject);
  14  procedure btn2Click(Sender: TObject);
  15 private
  16  { Private declarations }
  17  procedure mTest;
  18  procedure mTest2;
  19 public
  20  { Public declarations }
  21  e:Exception;
  22 end;
  23
  24var
  25 Form1: TForm1;
  26
  27implementation
  28uses
  29 JclDebug; //jen pro výpis stacku
  30{$R *.dfm}
  31
  32procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
  33begin
  34 try
  35  mTest;
  36 except
  37  on E:Exception do
  38   ShowMessage(E.ToString);
  39 end;
  40end;
  41
  42procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject);
  43begin
  44 try
  45  mTest2;
  46 except
  47  on E:Exception do
  48  begin
  49   ShowMessage(E.ToString);
  50   if E.InnerException <> nil then
  51    ShowMessage(E.InnerException.Message);
  52   ShowMessage(E.StackTrace)
  53  end;
  54 end;
  55end;
  56
  57procedure TForm1.mTest;
  58var
  59 sl:TStringList;
  60begin
  61 try
  62  sl := TStringList.Create;
  63  try
  64   raise SysUtils.EProgrammerNotFound.Create('Tady to někdo neudělal dobře.');
  65
  66  finally
  67   sl.Free;
  68  end;
  69 except
  70  on E:Exception do
  71  begin
  72   E.Message := E.Message + #13#10 + 'Další řádek';
  73   raise;
  74  end;
  75 end;
  76end;
  77
  78type
  79 EOwnException =class(Exception);
  80
  81procedure TForm1.mTest2;
  82var
  83 sl:TStringList;
  84begin
  85 try
  86  sl := TStringList.Create;
  87  try
  88   raise SysUtils.EProgrammerNotFound.Create('Tady to někdo neudělal dobře.');
  89
  90  finally
  91   sl.Free;
  92  end;
  93 except
  94  on E:Exception do
  95  begin
  96   Exception.RaiseOuterException(EOwnException.Create('Nova exception'));
  97  end;
  98 end;
  99end;
 100
 101// podpora pro výpis stacktrace via JCL
 102
 103//http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=641304&hl=stacktrace
 104function GetExceptionStackInfoProc(P: PExceptionRecord):Pointer;
 105begin
 106 Result := TJclStackInfoList.Create(False, 0, nil);
 107end;
 108
 109function GetStackInfoStringProc(Info: Pointer):String;
 110var
 111 Stack:TJclStackInfoList;
 112 Str:TStringList;
 113begin
 114 if Info = nil then Exit;
 115 str := nil;
 116 try
 117 str := TStringList.Create;
 118 Stack := TJclStackInfoList(Info);
 119 Stack.AddToStrings(Str);
 120 Result := Str.Text;
 121 finally
 122  FreeAndNil(Str);
 123 end;
 124
 125end;
 126
 127procedure CleanUpStackInfoProc(Info: Pointer);
 128begin
 129 FreeAndNil(TJclStackInfoList(Info));
 130end;
 131
 132initialization
 133 Exception.CleanUpStackInfoProc := CleanUpStackInfoProc;
 134 Exception.GetExceptionStackInfoProc := GetExceptionStackInfoProc;
 135 Exception.GetStackInfoStringProc :=  GetStackInfoStringProc;
 136end.

mTest a mTest2 jsou dvě ukázky jak při odchycení výjimky modifikovat výjimku. mTest bude fungovat i v Delphi před 2009, druhý způsob používá InnerException, kdy

Exception.RaiseOuterException(EOwnException.Create('Nova exception'));

vyvolá novou výjimku a právě zpracovávaná je přesunutá do InnerException. To samozřejmě lze opakovat a tak jde přes InnerException vybudovat řetěz výjimek (normálně by byla jen dostupná historie volání, ale všechny další informace pak musí být součástí jedné výjimky podobně jako v předchozím případě).

Metoda ToString pak samozřejmě prochází všechny dostupné InnerException.

Druhá nová věc je možnost výpisu zásobníku. Exception nyní obsahuje property StackTrace, která volá rutinu pro získání zásobníku, která se nastavuje přes

 Exception = class(TObject)
….
 class var
  GetExceptionStackInfoProc: function (P: PExceptionRecord): Pointer;
  GetStackInfoStringProc: function (Info: Pointer): string;
  CleanUpStackInfoProc: procedure (Info: Pointer);
  class procedure RaiseOuterException(E: Exception); static;
 end; 

viz sekce initialization v příkladu.

Uvedené zjišťování používá klasické trasování volání bez použití InnerException z JCL.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

Partial English version.

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy nebo burzy práce).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 8.1).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Anketa

Poslední komentáře

Comment RSS