Delphi 2010 - Direct2D

vložil Radek Červinka 14. března 2010 22:59

Ve Windows 7 je nová API možnost - Direct2D, tj. možnost použít část Direct X pro akcelerované zobrazení i v normálních aplikacích. Jedná se samozřejmě o nativní API (tj. je dostupné pro normální kompilované aplikace) - stejně jako všechny ostatní nové API. MS slibuje, že rozhraní bude dostupné i pro Windows Vista (aktuální stav nevím), o XP se jen uvažovalo. Proti klasickým DirectX aplikacím umožňuje Direct2D míchat normální (GDI) zobrazení a nové v jednom okně.

Delphi 2010 přináší pro toto rozhraní podporu a to velmi pěkným způsobem. Nově existuje následník klasické třídy TCanvas s názvem TDirect2DCanvas a tato třída (plus pár jednotek) zajišťuje slušnou podporu.

Nové API přináší kromě akcelerace i průhlednost, transformace, vyhlazování, ID2D1Geometry (teselace…) atd.

Pro programování je nutné použít tyto dvě jednotky: Direct2D, D2D1. Uvedená třída publikuje některé klasické metody, pokud potřebujete něco z Direct2D tak přes metodu RenderTarget. Implementace klasických metod Vám napoví ohledně implementace vlastních metod.

Aspoň malé demo. Mějme klasickou VCL aplikaci, s událostmi OnCreate, OnPaint. A pamatujte, že primární určení jsou Windows 7.

  1uses
  2 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  3 Dialogs, Direct2D, D2D1;
  4
  5type
  6 TForm1 = class(TForm)
  7  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  8 private
  9  FCanvas: TDirect2DCanvas;
  10 protected
  11  procedure Paint; override;
  12 public
  13 end;
  14
  15var
  16 Form1: TForm1;
  17
  18implementation
  19
  20{$R *.dfm}
  21
  22
  23procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  24begin
  25 if not TDirect2DCanvas.Supported then
  26 begin
  27  ShowMessage('Direct2D není podporován!');
  28  Application.Terminate;
  29 end;
  30end;
  31
  32procedure TForm1.Paint;
  33var
  34 I: Integer;
  35 d2dCanvas: TDirect2DCanvas;
  36begin
  37 d2dCanvas := TDirect2DCanvas.Create(Canvas, ClientRect);
  38 d2dCanvas.Brush.Assign(Canvas.Brush);
  39 d2dCanvas.BeginDraw;
  40 try
  41  d2dCanvas.Brush.Color := clGreen;
  42  d2dCanvas.Pen.Color := clBlue;
  43  for I := 1 to 10 do
  44  begin
  45   d2dCanvas.Brush.Handle.SetOpacity(0.1 * I);
  46   d2dCanvas.RoundRect(10, 10, 300 - I * 20, 300 - I * 20, 20, 20);
  47  end;
  48 finally
  49  d2dCanvas.EndDraw;
  50  d2dCanvas.Free;
  51 end;
  52end;
  53end.

Delphi Direct2D

Další příklady Chris Bensen, MSDN a hlavně v knize Delphi 2010 Handbook.

Jen ještě část rozhraní TDirect2DCanvas:

  1TDirect2DCanvas = class(TCustomCanvas)
  2//…………
  3 public
  4  class function Supported: Boolean; //Direct2D podporováno
  5
  6  constructor Create(DC: HDC; SubRect: TRect); overload;
  7  constructor Create(Canvas: TCanvas; SubRect: TRect); overload;
  8  constructor Create(Handle : HWND); overload;
  9
  10  function CreateBrush(Color: TColor): ID2D1Brush; overload;
  11  function CreateBrush(Bitmap: TBitmap): ID2D1Brush; overload;
  12  function CreateBrush(Colors: array of TColor; StartPoint, EndPoint: TD2D1Point2F):
  13      ID2D1Brush; overload;
  14  function CreateBrush(Colors: array of TColor; Center, Offset: TD2D1Point2F;
  15   RadiusX, RadiusY: Single): ID2D1Brush; overload;
  16
  17  function CreateBitmap(Bitmap: TBitmap): ID2D1Bitmap;
  18
  19  procedure BeginDraw;
  20  procedure EndDraw;
  21
  22  procedure DrawEllipse(const Ellipse: TD2D1Ellipse);
  23  procedure DrawGeometry(Geometry: ID2D1Geometry);
  24  procedure DrawLine(Point0, Point1: TD2DPoint2f);
  25  procedure DrawRectangle(const Rect: TD2D1RectF);
  26  procedure DrawRoundedRectangle(const RoundedRect: TD2D1RoundedRect);
  27
  28  procedure FillEllipse(const Ellipse: TD2D1Ellipse);
  29  procedure FillGeometry(Geometry: ID2D1Geometry);
  30  procedure FillRectangle(const Rect: TD2D1RectF);
  31  procedure FillRoundedRectangle(const roundedRect: TD2D1RoundedRect);
  32
  33  // Override common functions from TCustomCanvas
  34  procedure Arc(X1: Integer; Y1: Integer; X2: Integer; Y2: Integer;
  35   X3: Integer; Y3: Integer; X4: Integer; Y4: Integer); override;
  36  procedure Chord(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Integer); override;
  37  procedure FillRect(const Rect: TRect); override;
  38  procedure FrameRect(const Rect: TRect); override;
  39  procedure Ellipse(X1, Y1, X2, Y2: Integer); override;
  40  procedure Rectangle(X1, Y1, X2, Y2: Integer); override;
  41  procedure RoundRect(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3: Integer); override;
  42  procedure Draw(X, Y: Integer; Graphic: TGraphic); overload; override;
  43  procedure Draw(X, Y: Integer; Graphic: TGraphic; Opacity: Byte); overload; override;
  44  procedure StretchDraw(const Rect: TRect; Graphic: TGraphic); overload; override;
  45  procedure StretchDraw(const Rect: TRect; Graphic: TGraphic; 
  46     Opacity: Byte); reintroduce; overload;
  47  procedure Pie(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Integer); override;
  48  procedure PolyBezier(const Points: array of TPoint); override;
  49  procedure Polygon(const Points: array of TPoint); override;
  50  procedure Polyline(const Points: array of TPoint); override;
  51
  52  procedure LineTo(X, Y: Integer); override;
  53  procedure MoveTo(X, Y: Integer); override;
  54  procedure PolyBezierTo(const Points: array of TPoint); override;
  55  procedure Refresh; override;
  56
  57  function TextExtent(const Text: string): TSize; override;
  58  procedure TextOut(X, Y: Integer; const Text: string); override;
  59  procedure TextRect(var Rect: TRect; var Text: string; 
  60      TextFormat: TTextFormat = []); overload; override;
  61  procedure TextRect(Rect: TRect; X, Y: Integer; const Text: string); overload; override;
  62
  63  // Operations from TCustomCanvas that are invalid on a TDirect2DCanvas
  64  procedure BrushCopy(const Dest: TRect; Bitmap: TBitmap;
  65   const Source: TRect; Color: TColor); override;
  66  procedure DrawFocusRect(const Rect: TRect); override; 
  67     // Doesn't have a concept of XOR brushes/pens
  68  procedure FloodFill(X, Y: Integer; Color: TColor; 
  69     FillStyle: TFillStyle); override;
  70
  71// zpristupnení zbytku rozhraní Direct2D
  72  property RenderTarget : ID2D1RenderTarget read GetRenderTarget;
  73  property Brush: TDirect2DBrush read GetBrush write SetBrush;
  74  property Pen: TDirect2DPen read GetPen write SetPen;
  75  property Font: TDirect2DFont read GetFont write SetFont;
  76 end;


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS