Háček: nahrazení virtuální metody cizí třídy

vložil Radek Červinka 29. března 2010 21:37

Pokračujeme druhým dílem háčků. Dnes to bude nahrazení virtuální metody třídy.

Samozřejmě je většinou jednodušší ze třídy podědit a metodu nahradit v následníku, ale někdy může být výhodné přímé nahrazení. Příkladem mohou být ladící výpisy nebo oprava (vylepšení) nějaké komponenty.

Dále popsaný mechanismus je převzat z VCLFixPack.

Použití a vlastní kód ukáži na příkladu nahrazení TStringList.Add za verzi s výpisem přidávaných řetezců (bude se jednat o konzolovou aplikaci, tj. lze pro výpis použít writeln a výpis bude směřován přímo do konzole).

program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 uHack in 'uHack.pas', // vlastní háček je zde
 Classes, SysUtils;

var
 lst:TStringList;

begin
 lst := TStringList.Create;
 try
  lst.Add('prvni');
  lst.Add('druhy');
  lst.Add('treti');

 finally
  FreeAndNil(lst);
 end;
end.

Bez háčku se prostě přidají tři položky do TStringList a nic se nestane. Takže nyní implementace háčku a mechanismu pro jeho použití. Pozor - upravená metoda Add není úplně funkčně stejná (jedná se jen o příklad).

Náš kód začíná od řádku 100, před ním jsou podpůrné procedury. Vlastní instalace háčku je v sekci initialization a tak stačí přidat unit uHack do uses.

unit uHack;
{**************************************************************************************************}
{                                                 }
{ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); }
{ you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the  }
{ License at http://www.mozilla.org/MPL/                              }
{                                                 }
{ The Original Code is VCLFixPack.pas.                               }
{                                                 }
{ The Initial Developer of the Original Code is Andreas Hausladen (Andreas.Hausladen@gmx.de).   }
{ Portions created by Andreas Hausladen are Copyright © 2008 Andreas Hausladen.         }
{ All Rights Reserved.                                       }
{                                                 }
{**************************************************************************************************}

{$R-} // range check off
interface
implementation
uses
 SysUtils,
 Windows,
 Classes;

type
 TJumpOfs = Integer;
 PPointer = ^Pointer;

 PXRedirCode = ^TXRedirCode;
 TXRedirCode = packed record
  Jump: Byte;
  Offset: TJumpOfs;
 end;

 PWin9xDebugThunk = ^TWin9xDebugThunk;
 TWin9xDebugThunk = packed record
  PUSH: Byte;
  Addr: Pointer;
  JMP: TXRedirCode;
 end;

 PAbsoluteIndirectJmp = ^TAbsoluteIndirectJmp;
 TAbsoluteIndirectJmp = packed record
  OpCode: Word;  //$FF25(Jmp, FF /4)
  Addr: PPointer;
 end;

function GetActualAddr(Proc: Pointer): Pointer;

 function IsWin9xDebugThunk(AAddr: Pointer): Boolean;
 begin
  Result := (AAddr <> nil) and
       (PWin9xDebugThunk(AAddr).PUSH = $68) and
       (PWin9xDebugThunk(AAddr).JMP.Jump = $E9);
 end;

begin
 if Proc <> nil then
 begin
  if (Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT) and IsWin9xDebugThunk(Proc) then
   Proc := PWin9xDebugThunk(Proc).Addr;
  if (PAbsoluteIndirectJmp(Proc).OpCode = $25FF) then
   Result := PAbsoluteIndirectJmp(Proc).Addr^
  else
   Result := Proc;
 end
 else
  Result := nil;
end;

procedure ReplaceVmtField(AClass: TClass; OldProc, NewProc: Pointer);
type
 PVmt = ^TVmt;
 TVmt = array[0..MaxInt div SizeOf(Pointer) - 1] of Pointer;
var
 I: Integer;
 Vmt: PVmt;
 n: Cardinal;
 P: Pointer;
begin
 OldProc := GetActualAddr(OldProc);
 NewProc := GetActualAddr(NewProc);

 I := vmtSelfPtr div SizeOf(Pointer);
 Vmt := Pointer(AClass);
 while (I < 0) or (Vmt[I] <> nil) do
 begin
  P := Vmt[I];
  if (P <> OldProc) and (Integer(P) > $10000) and not IsBadReadPtr(P, 6) then
   P := GetActualAddr(P);
  if P = OldProc then
  begin
   WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, @Vmt[I], @NewProc, SizeOf(NewProc), n);
   Exit;
  end;
  Inc(I);
 end;
end;

// vlastni hack
type
 TNewStringList = class(TStringList)
 public
  function NewAdd(const S: string): Integer;
 end;

function TNewStringList.NewAdd(const S: string): Integer;
begin
 writeln(s); // ladici vypis
 Result := Count;
 Insert(Result, s);
end;

initialization
 // instalace
 ReplaceVmtField(TStringList, @TNewStringList.Add, @TNewStringList.NewAdd);
finalization
 // a zpet
 ReplaceVmtField(TStringList, @TNewStringList.NewAdd, @TNewStringList.Add);
end.

Jádrem je procedura ReplaceVmtField, která provede vlastní nahrazení - tj. jedná se o obecný kód, který můžete použít ve Vašem programu. Procedura projde tabulku virtuálních metod třídy (VMT) a pokud nalezne metodu jejíž adresa je rovna předanému parametru, provede záměnu za novou metodu (musí mít stejný počet parametrů atd.), která byla také předaná.

V sekci finalization se provede (pro jistotu) vrácení původní metody (tj. opačná záměna).

Tagy: ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců