Háček: nahrazení virtuální metody cizí třídy

vložil Radek Červinka 29. března 2010 21:37

Pokračujeme druhým dílem háčků. Dnes to bude nahrazení virtuální metody třídy.

Samozřejmě je většinou jednodušší ze třídy podědit a metodu nahradit v následníku, ale někdy může být výhodné přímé nahrazení. Příkladem mohou být ladící výpisy nebo oprava (vylepšení) nějaké komponenty.

Dále popsaný mechanismus je převzat z VCLFixPack.

Použití a vlastní kód ukáži na příkladu nahrazení TStringList.Add za verzi s výpisem přidávaných řetezců (bude se jednat o konzolovou aplikaci, tj. lze pro výpis použít writeln a výpis bude směřován přímo do konzole).

  1program Project2;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 uHack in 'uHack.pas', // vlastní háček je zde
  5 Classes, SysUtils;
  6
  7var
  8 lst:TStringList;
  9
  10begin
  11 lst := TStringList.Create;
  12 try
  13  lst.Add('prvni');
  14  lst.Add('druhy');
  15  lst.Add('treti');
  16
  17 finally
  18  FreeAndNil(lst);
  19 end;
  20end.

Bez háčku se prostě přidají tři položky do TStringList a nic se nestane. Takže nyní implementace háčku a mechanismu pro jeho použití. Pozor - upravená metoda Add není úplně funkčně stejná (jedná se jen o příklad).

Náš kód začíná od řádku 100, před ním jsou podpůrné procedury. Vlastní instalace háčku je v sekci initialization a tak stačí přidat unit uHack do uses.

  1unit uHack;
  2{**************************************************************************************************}
  3{                                                 }
  4{ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); }
  5{ you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the  }
  6{ License at http://www.mozilla.org/MPL/                              }
  7{                                                 }
  8{ The Original Code is VCLFixPack.pas.                               }
  9{                                                 }
  10{ The Initial Developer of the Original Code is Andreas Hausladen (Andreas.Hausladen@gmx.de).   }
  11{ Portions created by Andreas Hausladen are Copyright © 2008 Andreas Hausladen.         }
  12{ All Rights Reserved.                                       }
  13{                                                 }
  14{**************************************************************************************************}
  15
  16{$R-} // range check off
  17interface
  18implementation
  19uses
  20 SysUtils,
  21 Windows,
  22 Classes;
  23
  24type
  25 TJumpOfs = Integer;
  26 PPointer = ^Pointer;
  27
  28 PXRedirCode = ^TXRedirCode;
  29 TXRedirCode = packed record
  30  Jump: Byte;
  31  Offset: TJumpOfs;
  32 end;
  33
  34 PWin9xDebugThunk = ^TWin9xDebugThunk;
  35 TWin9xDebugThunk = packed record
  36  PUSH: Byte;
  37  Addr: Pointer;
  38  JMP: TXRedirCode;
  39 end;
  40
  41 PAbsoluteIndirectJmp = ^TAbsoluteIndirectJmp;
  42 TAbsoluteIndirectJmp = packed record
  43  OpCode: Word;  //$FF25(Jmp, FF /4)
  44  Addr: PPointer;
  45 end;
  46
  47function GetActualAddr(Proc: Pointer): Pointer;
  48
  49 function IsWin9xDebugThunk(AAddr: Pointer): Boolean;
  50 begin
  51  Result := (AAddr <> nil) and
  52       (PWin9xDebugThunk(AAddr).PUSH = $68) and
  53       (PWin9xDebugThunk(AAddr).JMP.Jump = $E9);
  54 end;
  55
  56begin
  57 if Proc <> nil then
  58 begin
  59  if (Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT) and IsWin9xDebugThunk(Proc) then
  60   Proc := PWin9xDebugThunk(Proc).Addr;
  61  if (PAbsoluteIndirectJmp(Proc).OpCode = $25FF) then
  62   Result := PAbsoluteIndirectJmp(Proc).Addr^
  63  else
  64   Result := Proc;
  65 end
  66 else
  67  Result := nil;
  68end;
  69
  70procedure ReplaceVmtField(AClass: TClass; OldProc, NewProc: Pointer);
  71type
  72 PVmt = ^TVmt;
  73 TVmt = array[0..MaxInt div SizeOf(Pointer) - 1] of Pointer;
  74var
  75 I: Integer;
  76 Vmt: PVmt;
  77 n: Cardinal;
  78 P: Pointer;
  79begin
  80 OldProc := GetActualAddr(OldProc);
  81 NewProc := GetActualAddr(NewProc);
  82
  83 I := vmtSelfPtr div SizeOf(Pointer);
  84 Vmt := Pointer(AClass);
  85 while (I < 0) or (Vmt[I] <> nil) do
  86 begin
  87  P := Vmt[I];
  88  if (P <> OldProc) and (Integer(P) > $10000) and not IsBadReadPtr(P, 6) then
  89   P := GetActualAddr(P);
  90  if P = OldProc then
  91  begin
  92   WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, @Vmt[I], @NewProc, SizeOf(NewProc), n);
  93   Exit;
  94  end;
  95  Inc(I);
  96 end;
  97end;
  98
  99// vlastni hack
 100type
 101 TNewStringList = class(TStringList)
 102 public
 103  function NewAdd(const S: string): Integer;
 104 end;
 105
 106function TNewStringList.NewAdd(const S: string): Integer;
 107begin
 108 writeln(s); // ladici vypis
 109 Result := Count;
 110 Insert(Result, s);
 111end;
 112
 113initialization
 114 // instalace
 115 ReplaceVmtField(TStringList, @TNewStringList.Add, @TNewStringList.NewAdd);
 116finalization
 117 // a zpet
 118 ReplaceVmtField(TStringList, @TNewStringList.NewAdd, @TNewStringList.Add);
 119end.

Jádrem je procedura ReplaceVmtField, která provede vlastní nahrazení - tj. jedná se o obecný kód, který můžete použít ve Vašem programu. Procedura projde tabulku virtuálních metod třídy (VMT) a pokud nalezne metodu jejíž adresa je rovna předanému parametru, provede záměnu za novou metodu (musí mít stejný počet parametrů atd.), která byla také předaná.

V sekci finalization se provede (pro jistotu) vrácení původní metody (tj. opačná záměna).


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS