Export do XLS bez excelu v Delphi

vložil Radek Červinka 8. ledna 2011 23:42

Většinou se pro export do Excelu používá automatizace přes Excel, ale pro náš CRM systém jsem hledal alternativu pro export dat do XLS bez Excelu (ne CSV není to pravé) a nakonec jsem našel jsem jak komerční, tak OSS řešení.

Komerční řešení je od scalabium.com nebo od SM Software, přičemž druhé umí i čtení. Pro mé účely je oboje příliš komplexní (a řekněme, že každá Kč je dobrá). Ale někdo tuto informaci snad může potřebovat.

Z OSS řešení je často doporučován TmxNativeExcel v kombinaci s TmxExports (stejná stránka). Měl by umožnit export do XLS ve verzích BIFF 2 - 5. BIFF5 je asi Excel 5.0, ale každopádně jde otevřít i v aktuální verzi Excelu a OpenOffice. Ale u mne nefungoval v pořadku.

Nakonec jsem v hlubinách Internetu v Číně (mimochodem je tam Delphi opravdu moc populární) vyhrabal kus kódu, který umí základní export do BIFF5 a překvapivě fungoval skoro dobře - až na diakritiku.

Když jsem pátral po diakritice v XLS, tak mi google předhodil popis formátu XLS (opravdu velké PDF) na stránkách OpenOffice a díky němu jsem do exportu dopsal pět řádků na nastavení správné kódové stránky (CP1250 - BIFF5 není unicode) a zároveň jsem opravil drobný problém s UNICODE Delphi a vytváření souboru.

Kromě jiného obsahuje přímo proceduru pro export TDataset do XLS.

Jen kdyby chtěl někdo něco doplnit do kódu:

procedure TXLSWriter.WriteCodePage;
begin
 WriteWord($0042); // OPCODE CODEPAGE
 WriteWord($0002); // size
 WriteWord($04E2); // CP1250
 //- >http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf , section 5.17
end;

Nejdříve se zapisuje kód sekce (viz to PDF), následně velikost následujících dat (to z toho PDF není moc jasné) a pak data. Jen se to musí zapsat na správné místo - viz. export TDataSet.

Tak snad se to někomu bude hodit. Pokud někdo zná jinou možnost klidně může použít komentáře.

zdroják: uNativeXLSExport.pas.

unit uNativeXLSExport;

// based on internet, generate basic BIFF5 XLS
// http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf
// CodePage support (see WriteCodePage)
// and Unicode compatibility - Radek Cervinka, delphi.cz
interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Grids, Forms,
 Dialogs, db, dbctrls, comctrls;

const
 { BOF }
 CBOF = $0009;
 BIT_BIFF5 = $0800;
 BOF_BIFF5 = CBOF or BIT_BIFF5;
 { EOF }
 BIFF_EOF = $000A;
 { Document types }
 DOCTYPE_XLS = $0010;
 { Dimensions }
 DIMENSIONS = $0000;

type
 TAtributCell = (acHidden, acLocked, acShaded, acBottomBorder, acTopBorder,
  acRightBorder, acLeftBorder, acLeft, acCenter, acRight, acFill);

 TSetOfAtribut = set of TAtributCell;

 TXLSWriter = class(Tobject)
 private
  fstream: TFileStream;
  procedure WriteWord(w: word);
 protected
  procedure WriteBOF;
  procedure WriteEOF;
  procedure WriteDimension;
  procedure WriteCodePage;
 public
  maxCols, maxRows: word;
  procedure CellWord(vCol, vRow: word; aValue: word;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure CellDouble(vCol, vRow: word; aValue: double;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure CellStr(vCol, vRow: word; aValue: String;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure WriteField(vCol, vRow: word; Field: TField);
  constructor create(vFileName: string);
  destructor Destroy; override;
 end;

procedure SetCellAtribut(value: TSetOfAtribut; var FAtribut: array of byte);
procedure DataSetToXLS(ds: TDataSet; fname: String);
procedure StringGridToXLS(grid: TStringGrid; fname: String);

implementation

procedure DataSetToXLS(ds: TDataSet; fname: String);
var
 c, r: Integer;
 xls: TXLSWriter;
begin
 xls := TXLSWriter.create(fname);
 if ds.FieldCount > xls.maxCols then
  xls.maxCols := ds.FieldCount + 1;
 try
  xls.WriteBOF;
  xls.WriteCodePage;

  xls.WriteDimension;
  for c := 0 to ds.FieldCount - 1 do
   xls.CellStr(0, c, ds.Fields[c].FieldName);
  r := 1;
  ds.first;
  while (not ds.eof) and (r <= xls.maxRows) do
  begin
   for c := 0 to ds.FieldCount - 1 do
    xls.WriteField(r, c, ds.Fields[c]);
   inc(r);
   ds.next;
  end;
  xls.WriteEOF;

  // <2002-11-17> dllee
  // ?? Dimension ?? wirteEOF ??,???? if ??? Seek ?? position
  // if r > xls.maxrows then begin
  // xls.maxrows:=r+1;
  // xls.fstream.Seek(10,soFromBeginning);
  // xls.WriteDimension;
  // end;
  // ????? maxrows ?????,????????? 65535,??,?????
 finally
  xls.free;
 end;
end;

procedure StringGridToXLS(grid: TStringGrid; fname: String);
var
 c, r, rMax: Integer;
 xls: TXLSWriter;
begin
 xls := TXLSWriter.create(fname);
 rMax := grid.RowCount;
 if grid.ColCount > xls.maxCols then
  xls.maxCols := grid.ColCount + 1;
 if rMax > xls.maxRows then // ???????? 65535 Rows
  rMax := xls.maxRows;
 try
  xls.WriteBOF;
  xls.WriteDimension;
  for c := 0 to grid.ColCount - 1 do
   for r := 0 to rMax - 1 do
    xls.CellStr(r, c, grid.Cells[c, r]);
  xls.WriteEOF;
 finally
  xls.free;
 end;
end;

{ TXLSWriter }

constructor TXLSWriter.create(vFileName: string);
begin
 inherited create;
 if FileExists(vFileName) then
 begin
  fstream := TFileStream.create(vFileName, fmOpenWrite);
  fstream.Size := 0;
 end
 else
  fstream := TFileStream.create(vFileName, fmCreate);

 maxCols := 100; // <2002-11-17> dllee Column ???????? 65535, ??????
 maxRows := 65535; // <2002-11-17> dllee ???????????,?????????????????
end;

destructor TXLSWriter.destroy;
begin
 if fstream <> nil then
  fstream.free;
 inherited;
end;

procedure TXLSWriter.WriteBOF;
begin
 WriteWord(BOF_BIFF5);
 WriteWord(6); // count of bytes
 WriteWord(0);
 WriteWord(DOCTYPE_XLS);
 WriteWord(0);
end;

procedure TXLSWriter.WriteDimension;
begin
 WriteWord(DIMENSIONS); // dimension OP Code
 WriteWord(8); // count of bytes
 WriteWord(0); // min cols
 WriteWord(maxRows); // max rows
 WriteWord(0); // min rowss
 WriteWord(maxCols); // max cols
end;

procedure TXLSWriter.CellDouble(vCol, vRow: word; aValue: double;
 vAtribut: TSetOfAtribut);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
begin
 WriteWord(3); // opcode for double
 WriteWord(15); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);
 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);
 fstream.Write(aValue, 8);
end;

procedure TXLSWriter.CellWord(vCol, vRow: word; aValue: word;
 vAtribut: TSetOfAtribut = []);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
begin
 WriteWord(2); // opcode for word
 WriteWord(9); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);
 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);
 WriteWord(aValue);
end;

procedure TXLSWriter.CellStr(vCol, vRow: word; aValue: String;
 vAtribut: TSetOfAtribut);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
 slen: byte;
begin
 WriteWord(4); // opcode for string
 slen := length(aValue);
 WriteWord(slen + 8); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);

 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);

 fstream.Write(slen, 1);
{$IFDEF UNICODE}
 fstream.Write(AnsiString(aValue)[1], slen);
{$ELSE}
 fstream.Write(aValue[1], slen);
{$ENDIF}
end;

procedure SetCellAtribut(value: TSetOfAtribut; var FAtribut: array of byte);
var
 i: Integer;
begin
 // reset
 for i := 0 to High(FAtribut) do
  FAtribut[i] := 0;

 { Byte Offset   Bit  Description           Contents
  0     7   Cell is not hidden       0b
  Cell is hidden         1b
  6   Cell is not locked       0b
  Cell is locked         1b
  5-0  Reserved, must be 0       000000b
  1     7-6  Font number (4 possible)
  5-0  Cell format code
  2     7   Cell is not shaded       0b
  Cell is shaded         1b
  6   Cell has no bottom border    0b
  Cell has a bottom border    1b
  5   Cell has no top border     0b
  Cell has a top border      1b
  4   Cell has no right border    0b
  Cell has a right border     1b
  3   Cell has no left border     0b
  Cell has a left border     1b
  2-0  Cell alignment code
  general          000b
  left            001b
  center           010b
  right           011b
  fill            100b
  Multiplan default align.  111b
 }

 // bit sequence 76543210

 if acHidden in value then // byte 0 bit 7:
  FAtribut[0] := FAtribut[0] + 128;

 if acLocked in value then // byte 0 bit 6:
  FAtribut[0] := FAtribut[0] + 64;

 if acShaded in value then // byte 2 bit 7:
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 128;

 if acBottomBorder in value then // byte 2 bit 6
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 64;

 if acTopBorder in value then // byte 2 bit 5
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 32;

 if acRightBorder in value then // byte 2 bit 4
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 16;

 if acLeftBorder in value then // byte 2 bit 3
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 8;

 // <2002-11-17> dllee ?? 3 bit ??? 1 ???
 if acLeft in value then // byte 2 bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 1
 else if acCenter in value then // byte 2 bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 2
 else if acRight in value then // byte 2, bit 0 dan bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 3
 else if acFill in value then // byte 2, bit 0
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 4;
end;

procedure TXLSWriter.WriteWord(w: word);
begin
 fstream.Write(w, 2);
end;

procedure TXLSWriter.WriteEOF;
begin
 WriteWord(BIFF_EOF);
 WriteWord(0);
end;

procedure TXLSWriter.WriteField(vCol, vRow: word; Field: TField);
begin
 case Field.DataType of
  ftString, ftWideString, ftBoolean, ftDate, ftDateTime, ftTime:
   CellStr(vCol, vRow, Field.asstring);
  ftAutoInc, ftSmallint, ftInteger, ftWord:
   CellWord(vCol, vRow, Field.AsInteger);
  ftFloat, ftBCD:
   CellDouble(vCol, vRow, Field.AsFloat);
 else
  CellStr(vCol, vRow, EmptyStr); // <2002-11-17> dllee ??????????
 end;
end;

procedure TXLSWriter.WriteCodePage;
begin
 WriteWord($0042); // OPCODE CODEPAGE
 WriteWord($0002); // size
 WriteWord($04E2); // CP1250
 //- >http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf , section 5.17
end;

end.

Jen pro úplnost kódy jazyka z uvedeného PDF (kdyby nebylo dostupné):

016FH = 367 = ASCII
01B5H = 437 = IBM PC CP-437 (US)
02D0H = 720 = IBM PC CP-720 (OEM Arabic)
02E1H = 737 = IBM PC CP-737 (Greek)
0307H = 775 = IBM PC CP-775 (Baltic)
0352H = 850 = IBM PC CP-850 (Latin I)
0354H = 852 = IBM PC CP-852 (Latin II (Central European))
0357H = 855 = IBM PC CP-855 (Cyrillic)
0359H = 857 = IBM PC CP-857 (Turkish)
035AH = 858 = IBM PC CP-858 (Multilingual Latin I with Euro)
035CH = 860 = IBM PC CP-860 (Portuguese)
035DH = 861 = IBM PC CP-861 (Icelandic)
035EH = 862 = IBM PC CP-862 (Hebrew)
035FH = 863 = IBM PC CP-863 (Canadian (French))
0360H = 864 = IBM PC CP-864 (Arabic)
0361H = 865 = IBM PC CP-865 (Nordic)
0362H = 866 = IBM PC CP-866 (Cyrillic (Russian))
0365H = 869 = IBM PC CP-869 (Greek (Modern))
036AH = 874 = Windows CP-874 (Thai)
03A4H = 932 = Windows CP-932 (Japanese Shift-JIS)
03A8H = 936 = Windows CP-936 (Chinese Simplified GBK)
03B5H = 949 = Windows CP-949 (Korean (Wansung))
03B6H = 950 = Windows CP-950 (Chinese Traditional BIG5)
04B0H = 1200 = UTF-16 (BIFF8)
04E2H = 1250 = Windows CP-1250 (Latin II) (Central European)
04E3H = 1251 = Windows CP-1251 (Cyrillic)
04E4H = 1252 = Windows CP-1252 (Latin I) (BIFF4-BIFF5)
04E5H = 1253 = Windows CP-1253 (Greek)
04E6H = 1254 = Windows CP-1254 (Turkish)
04E7H = 1255 = Windows CP-1255 (Hebrew)
04E8H = 1256 = Windows CP-1256 (Arabic)
04E9H = 1257 = Windows CP-1257 (Baltic)
04EAH = 1258 = Windows CP-1258 (Vietnamese)
0551H = 1361 = Windows CP-1361 (Korean (Johab))
2710H = 10000 = Apple Roman
8000H = 32768 = Apple Roman
8001H = 32769 = Windows CP-1252 (Latin I) (BIFF2-BIFF3)

Tagy: ,

Komponenty

Komentáře

1.5.2012 14:54:35 #

radomir23

Dobrý den mozem sa opytat tak ako ste to upravili mi bude z dbgridu správne ukladat do xls ?

v db gridu mam slovenské a anglické vyrazy.

inac max colomn a row sa neda zvecsit office 2010 sa mi zda ze podporuje okolo milion uz neviem presne

velmi pekne dakujem

radomir23

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců