Export do XLS bez excelu v Delphi

vložil Radek Červinka 8. ledna 2011 23:42

Většinou se pro export do Excelu používá automatizace přes Excel, ale pro náš CRM systém jsem hledal alternativu pro export dat do XLS bez Excelu (ne CSV není to pravé) a nakonec jsem našel jsem jak komerční, tak OSS řešení.

Komerční řešení je od scalabium.com nebo od SM Software, přičemž druhé umí i čtení. Pro mé účely je oboje příliš komplexní (a řekněme, že každá Kč je dobrá). Ale někdo tuto informaci snad může potřebovat.

Z OSS řešení je často doporučován TmxNativeExcel v kombinaci s TmxExports (stejná stránka). Měl by umožnit export do XLS ve verzích BIFF 2 - 5. BIFF5 je asi Excel 5.0, ale každopádně jde otevřít i v aktuální verzi Excelu a OpenOffice. Ale u mne nefungoval v pořadku.

Nakonec jsem v hlubinách Internetu v Číně (mimochodem je tam Delphi opravdu moc populární) vyhrabal kus kódu, který umí základní export do BIFF5 a překvapivě fungoval skoro dobře - až na diakritiku.

Když jsem pátral po diakritice v XLS, tak mi google předhodil popis formátu XLS (opravdu velké PDF) na stránkách OpenOffice a díky němu jsem do exportu dopsal pět řádků na nastavení správné kódové stránky (CP1250 - BIFF5 není unicode) a zároveň jsem opravil drobný problém s UNICODE Delphi a vytváření souboru.

Kromě jiného obsahuje přímo proceduru pro export TDataset do XLS.

Jen kdyby chtěl někdo něco doplnit do kódu:

  1procedure TXLSWriter.WriteCodePage;
  2begin
  3 WriteWord($0042); // OPCODE CODEPAGE
  4 WriteWord($0002); // size
  5 WriteWord($04E2); // CP1250
  6 //- >http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf , section 5.17
  7end;

Nejdříve se zapisuje kód sekce (viz to PDF), následně velikost následujících dat (to z toho PDF není moc jasné) a pak data. Jen se to musí zapsat na správné místo - viz. export TDataSet.

Tak snad se to někomu bude hodit. Pokud někdo zná jinou možnost klidně může použít komentáře.

zdroják: uNativeXLSExport.pas.

unit uNativeXLSExport;

// based on internet, generate basic BIFF5 XLS
// http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf
// CodePage support (see WriteCodePage)
// and Unicode compatibility - Radek Cervinka, delphi.cz
interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Grids, Forms,
 Dialogs, db, dbctrls, comctrls;

const
 { BOF }
 CBOF = $0009;
 BIT_BIFF5 = $0800;
 BOF_BIFF5 = CBOF or BIT_BIFF5;
 { EOF }
 BIFF_EOF = $000A;
 { Document types }
 DOCTYPE_XLS = $0010;
 { Dimensions }
 DIMENSIONS = $0000;

type
 TAtributCell = (acHidden, acLocked, acShaded, acBottomBorder, acTopBorder,
  acRightBorder, acLeftBorder, acLeft, acCenter, acRight, acFill);

 TSetOfAtribut = set of TAtributCell;

 TXLSWriter = class(Tobject)
 private
  fstream: TFileStream;
  procedure WriteWord(w: word);
 protected
  procedure WriteBOF;
  procedure WriteEOF;
  procedure WriteDimension;
  procedure WriteCodePage;
 public
  maxCols, maxRows: word;
  procedure CellWord(vCol, vRow: word; aValue: word;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure CellDouble(vCol, vRow: word; aValue: double;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure CellStr(vCol, vRow: word; aValue: String;
   vAtribut: TSetOfAtribut = []);
  procedure WriteField(vCol, vRow: word; Field: TField);
  constructor create(vFileName: string);
  destructor Destroy; override;
 end;

procedure SetCellAtribut(value: TSetOfAtribut; var FAtribut: array of byte);
procedure DataSetToXLS(ds: TDataSet; fname: String);
procedure StringGridToXLS(grid: TStringGrid; fname: String);

implementation

procedure DataSetToXLS(ds: TDataSet; fname: String);
var
 c, r: Integer;
 xls: TXLSWriter;
begin
 xls := TXLSWriter.create(fname);
 if ds.FieldCount > xls.maxCols then
  xls.maxCols := ds.FieldCount + 1;
 try
  xls.WriteBOF;
  xls.WriteCodePage;

  xls.WriteDimension;
  for c := 0 to ds.FieldCount - 1 do
   xls.CellStr(0, c, ds.Fields[c].FieldName);
  r := 1;
  ds.first;
  while (not ds.eof) and (r <= xls.maxRows) do
  begin
   for c := 0 to ds.FieldCount - 1 do
    xls.WriteField(r, c, ds.Fields[c]);
   inc(r);
   ds.next;
  end;
  xls.WriteEOF;

  // <2002-11-17> dllee
  // ?? Dimension ?? wirteEOF ??,???? if ??? Seek ?? position
  // if r > xls.maxrows then begin
  // xls.maxrows:=r+1;
  // xls.fstream.Seek(10,soFromBeginning);
  // xls.WriteDimension;
  // end;
  // ????? maxrows ?????,????????? 65535,??,?????
 finally
  xls.free;
 end;
end;

procedure StringGridToXLS(grid: TStringGrid; fname: String);
var
 c, r, rMax: Integer;
 xls: TXLSWriter;
begin
 xls := TXLSWriter.create(fname);
 rMax := grid.RowCount;
 if grid.ColCount > xls.maxCols then
  xls.maxCols := grid.ColCount + 1;
 if rMax > xls.maxRows then // ???????? 65535 Rows
  rMax := xls.maxRows;
 try
  xls.WriteBOF;
  xls.WriteDimension;
  for c := 0 to grid.ColCount - 1 do
   for r := 0 to rMax - 1 do
    xls.CellStr(r, c, grid.Cells[c, r]);
  xls.WriteEOF;
 finally
  xls.free;
 end;
end;

{ TXLSWriter }

constructor TXLSWriter.create(vFileName: string);
begin
 inherited create;
 if FileExists(vFileName) then
 begin
  fstream := TFileStream.create(vFileName, fmOpenWrite);
  fstream.Size := 0;
 end
 else
  fstream := TFileStream.create(vFileName, fmCreate);

 maxCols := 100; // <2002-11-17> dllee Column ???????? 65535, ??????
 maxRows := 65535; // <2002-11-17> dllee ???????????,?????????????????
end;

destructor TXLSWriter.destroy;
begin
 if fstream <> nil then
  fstream.free;
 inherited;
end;

procedure TXLSWriter.WriteBOF;
begin
 WriteWord(BOF_BIFF5);
 WriteWord(6); // count of bytes
 WriteWord(0);
 WriteWord(DOCTYPE_XLS);
 WriteWord(0);
end;

procedure TXLSWriter.WriteDimension;
begin
 WriteWord(DIMENSIONS); // dimension OP Code
 WriteWord(8); // count of bytes
 WriteWord(0); // min cols
 WriteWord(maxRows); // max rows
 WriteWord(0); // min rowss
 WriteWord(maxCols); // max cols
end;

procedure TXLSWriter.CellDouble(vCol, vRow: word; aValue: double;
 vAtribut: TSetOfAtribut);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
begin
 WriteWord(3); // opcode for double
 WriteWord(15); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);
 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);
 fstream.Write(aValue, 8);
end;

procedure TXLSWriter.CellWord(vCol, vRow: word; aValue: word;
 vAtribut: TSetOfAtribut = []);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
begin
 WriteWord(2); // opcode for word
 WriteWord(9); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);
 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);
 WriteWord(aValue);
end;

procedure TXLSWriter.CellStr(vCol, vRow: word; aValue: String;
 vAtribut: TSetOfAtribut);
var
 FAtribut: array [0 .. 2] of byte;
 slen: byte;
begin
 WriteWord(4); // opcode for string
 slen := length(aValue);
 WriteWord(slen + 8); // count of byte
 WriteWord(vCol);
 WriteWord(vRow);

 SetCellAtribut(vAtribut, FAtribut);
 fstream.Write(FAtribut, 3);

 fstream.Write(slen, 1);
{$IFDEF UNICODE}
 fstream.Write(AnsiString(aValue)[1], slen);
{$ELSE}
 fstream.Write(aValue[1], slen);
{$ENDIF}
end;

procedure SetCellAtribut(value: TSetOfAtribut; var FAtribut: array of byte);
var
 i: Integer;
begin
 // reset
 for i := 0 to High(FAtribut) do
  FAtribut[i] := 0;

 { Byte Offset   Bit  Description           Contents
  0     7   Cell is not hidden       0b
  Cell is hidden         1b
  6   Cell is not locked       0b
  Cell is locked         1b
  5-0  Reserved, must be 0       000000b
  1     7-6  Font number (4 possible)
  5-0  Cell format code
  2     7   Cell is not shaded       0b
  Cell is shaded         1b
  6   Cell has no bottom border    0b
  Cell has a bottom border    1b
  5   Cell has no top border     0b
  Cell has a top border      1b
  4   Cell has no right border    0b
  Cell has a right border     1b
  3   Cell has no left border     0b
  Cell has a left border     1b
  2-0  Cell alignment code
  general          000b
  left            001b
  center           010b
  right           011b
  fill            100b
  Multiplan default align.  111b
 }

 // bit sequence 76543210

 if acHidden in value then // byte 0 bit 7:
  FAtribut[0] := FAtribut[0] + 128;

 if acLocked in value then // byte 0 bit 6:
  FAtribut[0] := FAtribut[0] + 64;

 if acShaded in value then // byte 2 bit 7:
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 128;

 if acBottomBorder in value then // byte 2 bit 6
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 64;

 if acTopBorder in value then // byte 2 bit 5
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 32;

 if acRightBorder in value then // byte 2 bit 4
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 16;

 if acLeftBorder in value then // byte 2 bit 3
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 8;

 // <2002-11-17> dllee ?? 3 bit ??? 1 ???
 if acLeft in value then // byte 2 bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 1
 else if acCenter in value then // byte 2 bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 2
 else if acRight in value then // byte 2, bit 0 dan bit 1
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 3
 else if acFill in value then // byte 2, bit 0
  FAtribut[2] := FAtribut[2] + 4;
end;

procedure TXLSWriter.WriteWord(w: word);
begin
 fstream.Write(w, 2);
end;

procedure TXLSWriter.WriteEOF;
begin
 WriteWord(BIFF_EOF);
 WriteWord(0);
end;

procedure TXLSWriter.WriteField(vCol, vRow: word; Field: TField);
begin
 case Field.DataType of
  ftString, ftWideString, ftBoolean, ftDate, ftDateTime, ftTime:
   CellStr(vCol, vRow, Field.asstring);
  ftAutoInc, ftSmallint, ftInteger, ftWord:
   CellWord(vCol, vRow, Field.AsInteger);
  ftFloat, ftBCD:
   CellDouble(vCol, vRow, Field.AsFloat);
 else
  CellStr(vCol, vRow, EmptyStr); // <2002-11-17> dllee ??????????
 end;
end;

procedure TXLSWriter.WriteCodePage;
begin
 WriteWord($0042); // OPCODE CODEPAGE
 WriteWord($0002); // size
 WriteWord($04E2); // CP1250
 //- >http://sc.openoffice.org/excelfileformat.pdf , section 5.17
end;

end.

Jen pro úplnost kódy jazyka z uvedeného PDF (kdyby nebylo dostupné):

016FH = 367 = ASCII
01B5H = 437 = IBM PC CP-437 (US)
02D0H = 720 = IBM PC CP-720 (OEM Arabic)
02E1H = 737 = IBM PC CP-737 (Greek)
0307H = 775 = IBM PC CP-775 (Baltic)
0352H = 850 = IBM PC CP-850 (Latin I)
0354H = 852 = IBM PC CP-852 (Latin II (Central European))
0357H = 855 = IBM PC CP-855 (Cyrillic)
0359H = 857 = IBM PC CP-857 (Turkish)
035AH = 858 = IBM PC CP-858 (Multilingual Latin I with Euro)
035CH = 860 = IBM PC CP-860 (Portuguese)
035DH = 861 = IBM PC CP-861 (Icelandic)
035EH = 862 = IBM PC CP-862 (Hebrew)
035FH = 863 = IBM PC CP-863 (Canadian (French))
0360H = 864 = IBM PC CP-864 (Arabic)
0361H = 865 = IBM PC CP-865 (Nordic)
0362H = 866 = IBM PC CP-866 (Cyrillic (Russian))
0365H = 869 = IBM PC CP-869 (Greek (Modern))
036AH = 874 = Windows CP-874 (Thai)
03A4H = 932 = Windows CP-932 (Japanese Shift-JIS)
03A8H = 936 = Windows CP-936 (Chinese Simplified GBK)
03B5H = 949 = Windows CP-949 (Korean (Wansung))
03B6H = 950 = Windows CP-950 (Chinese Traditional BIG5)
04B0H = 1200 = UTF-16 (BIFF8)
04E2H = 1250 = Windows CP-1250 (Latin II) (Central European)
04E3H = 1251 = Windows CP-1251 (Cyrillic)
04E4H = 1252 = Windows CP-1252 (Latin I) (BIFF4-BIFF5)
04E5H = 1253 = Windows CP-1253 (Greek)
04E6H = 1254 = Windows CP-1254 (Turkish)
04E7H = 1255 = Windows CP-1255 (Hebrew)
04E8H = 1256 = Windows CP-1256 (Arabic)
04E9H = 1257 = Windows CP-1257 (Baltic)
04EAH = 1258 = Windows CP-1258 (Vietnamese)
0551H = 1361 = Windows CP-1361 (Korean (Johab))
2710H = 10000 = Apple Roman
8000H = 32768 = Apple Roman
8001H = 32769 = Windows CP-1252 (Latin I) (BIFF2-BIFF3)


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Komponenty

Komentáře

1.5.2012 14:54:35 #

radomir23

Dobrý den mozem sa opytat tak ako ste to upravili mi bude z dbgridu správne ukladat do xls ?

v db gridu mam slovenské a anglické vyrazy.

inac max colomn a row sa neda zvecsit office 2010 sa mi zda ze podporuje okolo milion uz neviem presne

velmi pekne dakujem

radomir23

Komentování ukončeno

Naše nabídka

Partial English version.

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy nebo burzy práce).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS