VirtualDrawTree

vložil Radek Červinka 8. března 2011 23:20

Už jsem několikrát naznačil, že Virtual TreeView považuji za nejlepší open source komponentu (a pravděpodobně i komponentu vůbec) pro Delphi.

Dnes jsem potřeboval udělat specifické řešení: rozklikávací položky, na které se dá kreslit, a které mají variabilní výšku. A napadlo mne použít TVirtualDrawTree.

Pro úplnost: první verze používala TDrawGrid, ale tam je problém s posuvníkem, jelikož je podporován jen posun po buňkách.

Komponenty Virtual TreeView jsou v podstatě dvě komponenty, obě jsou ale následníkem TBaseVirtualTree. Zatím jsem zde popisoval TVirtualStringTree (viz dole tag) - obsahuje podporu pro vykreslování textů - na rozdíl od TVirtualDrawTree, kde musíte kreslit všechno (tedy kromě ikon a čar pro uzel). Ukáži jednoduchý program, který ve stromě v první úrovni vypisuje text a ve druhé úrovni kreslí data, ale které jsou různě vysoké.

TVirtualDrawTree

Pro jistotu: každý geometrický útvar je různě vysoký, přičemž focus se přizpůsobuje výšce řádku. Všechny geometrické útvary jsou kresleny na TCanvas, tj. je možné kreslit úplně vše. Celé kreslení je virtualizované - tj. při požadavku na kreslení se data vykreslí podle aktualní situace (viz. předchozí články). To umožňuje velmi efektivně měnit prezentaci dat bez změn vlastních dat (zní to komplikovaně, ale znamená to, že data v paměti jsou stále stejná jen se kreslí jak je třeba).

Zdrojové kódy: stáhnout (2K)

Popis na konci programu.

  1unit Unit1;
  2
  3interface
  4
  5uses
  6 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  7 Dialogs, VirtualTrees;
  8
  9type
  10 TForm1 = class(TForm)
  11  vt: TVirtualDrawTree;
  12  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  13  procedure vtFreeNode(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode);
  14  procedure vtDrawNode(Sender: TBaseVirtualTree;
  15   const PaintInfo: TVTPaintInfo);
  16  procedure vtBeforeCellPaint(Sender: TBaseVirtualTree; TargetCanvas: TCanvas;
  17   Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex; CellPaintMode: TVTCellPaintMode;
  18   CellRect: TRect; var ContentRect: TRect);
  19 private
  20  { Private declarations }
  21 public
  22  { Public declarations }
  23 end;
  24
  25 TItemType = (itRectangle, itOval, itTriangle);
  26
  27 PTreeItem=^TTreeItem;
  28 TTreeItem = Record
  29  item: TItemType;
  30 end;
  31
  32var
  33 Form1: TForm1;
  34
  35implementation
  36
  37{$R *.dfm}
  38
  39procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  40 procedure mAddItem(DrawItem: TItemType);
  41 var
  42  pNode: PVirtualNode;
  43  pData: PTreeItem;
  44 begin
  45  // uzel
  46  vt.ChildCount[vt.RootNode] := vt.ChildCount[vt.RootNode] + 1;
  47  vt.ValidateNode(vt.RootNode, False);
  48
  49  pNode := vt.RootNode.LastChild;
  50  pData := PTreeItem(vt.GetNodeData(pNode));
  51  pData^.item := DrawItem;
  52  vt.NodeHeight[pNode] := 20;
  53  // poduzel
  54
  55  vt.ChildCount[pNode] := 1;
  56  vt.ValidateNode(pNode, True);
  57  pData := PTreeItem(vt.GetNodeData(pNode.FirstChild));
  58  pData^.item := DrawItem;
  59  vt.NodeHeight[pNode.FirstChild] := 30; // calculated later
  60 end;
  61begin
  62 vt.NodeDataSize := SizeOf(TTreeItem);
  63 mAddItem(itRectangle);
  64 mAddItem(itOval);
  65 mAddItem(itTriangle);
  66end;
  67
  68procedure TForm1.vtBeforeCellPaint(Sender: TBaseVirtualTree;
  69 TargetCanvas: TCanvas; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex;
  70 CellPaintMode: TVTCellPaintMode; CellRect: TRect; var ContentRect: TRect);
  71var
  72 Data:PTreeItem;
  73 r: TRect;
  74 iHeight: Integer;
  75begin
  76 Data:= Sender.GetNodeData(Node);
  77 if (Data = nil) then
  78  Exit;
  79 if vt.GetNodeLevel(Node) <> 1 then // jen child node budeme nastavovat
  80  Exit;
  81 case Data^.item of
  82  itRectangle:
  83   iHeight := 90;
  84  itOval:
  85   iHeight := 20;
  86  itTriangle:
  87   iHeight := 50;
  88 end;
  89
  90 if vt.NodeHeight[Node] <> iHeight then
  91  vt.NodeHeight[Node] := iHeight;
  92end;
  93
  94procedure TForm1.vtDrawNode(Sender: TBaseVirtualTree; const PaintInfo: TVTPaintInfo);
  95var
  96 Data:PTreeItem;
  97 r: TRect;
  98begin
  99 Data:= Sender.GetNodeData(PaintInfo.Node);
 100 if (Data = nil) then
 101  Exit;
 102 r := PaintInfo.ContentRect;
 103 inc(r.Top, 3);
 104 case vt.GetNodeLevel(PaintInfo.Node) of
 105 0:
 106  begin
 107   PaintInfo.Canvas.Font.Color := clRed;
 108   case Data^.item of
 109    itRectangle:
 110     PaintInfo.Canvas.TextOut(r.Left, r.Top, 'Obdélník');
 111    itOval:
 112     PaintInfo.Canvas.TextOut(r.Left, r.Top, 'Ovál');
 113    itTriangle:
 114     PaintInfo.Canvas.TextOut(r.Left, r.Top, 'Trojúhelník');
 115   end;
 116  end;
 117 1:begin
 118   case Data^.item of
 119    itRectangle:
 120     begin
 121      PaintInfo.Canvas.Brush.Color := clGreen;
 122      PaintInfo.Canvas.Rectangle(r.Left, r.Top, 100, r.Top + 80);
 123     end;
 124    itOval:
 125     begin
 126      PaintInfo.Canvas.Brush.Color := clYellow;
 127      PaintInfo.Canvas.Ellipse(r.Left + 20, r.Top, r.Left + 50, r.Bottom);
 128     end;
 129    itTriangle:
 130     begin
 131      PaintInfo.Canvas.Brush.Color := clGradientActiveCaption;
 132      PaintInfo.Canvas.Polygon([Point(r.Left, r.Top), Point(r.Left + 40, r.Top), 
 133       Point(r.Left + 20, r.Bottom)]);
 134     end;
 135   end;
 136  end;
 137 end;
 138end;
 139
 140procedure TForm1.vtFreeNode(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode);
 141var
 142 Data:PTreeItem;
 143begin
 144 Data:= Sender.GetNodeData(Node);
 145 if (Data = nil) then
 146  Exit;
 147 Finalize(Data^);
 148end;
 149
 150end.

Ve FormCreate je stromu nastavena velikost datové struktury (řádek 62) a přidány a inicializovány všechny uzly. Vždy je vytvořen uzel pro text a poduzel pro obrázek.

V metodě vtBeforeCellPaint (obsluha OnBeforeCellPaint) nastavujeme výšku poduzlů v závislosti na datech.

Metoda vtFreeNode (obsluha OnFreeNode) uvolňuje data při uvolnění uzlu z paměti.

Jádrem programu je metoda vtDrawNode (obsluha OnDrawNode). Zde se provádí vlastní kreslení v závislosti na úrovni uzlu (0 - text, 1 - geometrie) a typu v datech (obdélník, ovál nebo trojúhelník). Jak by řekl Zdeněk: je to jednoduché jako žebřík.

Pozn: nepoužíval jsem with, které bych normálně použil a které se zde vyloženě nabízí a to jen z důvodu čtení kódu.

PS: Uvedený program je vykonstruovaný, zde je ale screenshot z našeho CRMplus, kde kromě kreslení (včetně přechodů) je pak i detekce kliknutí na odkaz - to jen pro ukázku, že uvedené je opravdu jen principiální základ.

CRMplus


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Komponenty

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS