RTTI a nové RTTI v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 29. prosince 2009 02:07

V nových Delphi 2010 bylo konečně vylepšeno RTTI (Run Time Type Information - tj. informace o typech získané za běhu).

Jen ve zkratce dřívější stav: pokud při deklaraci třídy uvedete published, budou členy v této skupině mít sice viditelnost jako public, ale kompilátor k nim navíc přigeneruje speciální RTTI informace.

Tyto informace používá Delphi např. pro ukládání a načítání DFM souborů, zobrazování dat v Object Inspectoru a další. Kromě toho se pomocí několika metod dají používat i ve Vašem kódu (např. ClassInfo, GetTypeData, GetPropInfo, GetPropList, GetEnumName, GetEnumValue …).


uses Typinfo;
{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 Count, Loop: Integer;
 List: TPropList;
begin
 Count := GetPropList(TypeInfo(TForm1), tkAny, @List);
 Listbox1.Items.BeginUpdate;
 for Loop := 0 to Pred(Count) do
  Listbox1.Items.Add(List[Loop]^.Name);
 Listbox1.Items.EndUpdate;

end;

nebo

 ShowMessage(GetEnumName(TypeInfo(TFormBorderStyle), Ord(BorderStyle)));

Podrobněji o originálním RTTI zde spolu s pěknými příklady.

RTTI a Delphi 2010

Kromě původních RTTI je v Delphi 2010 přidána možnost Atributů jako má třeba C#. Všechny atributy jsou následníkem TCustomAttribute a mohou tudíž mít metody, property atd. (viz. třída MyAttribute v příkladu).

Příklad ukazuje jednoduché dotazování RTTI (nezapomenout že veškerá podpora je v rtti.pas). V reálném případě by TMyClass pak byl objekt a v proceduře Test by se pracovalo i s tímto objektem (resp. jeho daty). Cílem by bylo uložení dat objektu TMyClass za pomoci RTTI do datového úložiště.

Pro zajímavost dle komentáře autora implementace v Delphi (Barry Kelly), je TRttiContext record zapouzdřující interface a je vytvořen při přístupu a uvolněn mimo viditelnost, tj. Create a Free nejsou třeba.

Použití může být již uvedené ukládání a načítání objektů do DB nebo třeba kdykoliv, kdy se vyplatí napsat obecný přístup pro práci s daty, které mají něco společného.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, Rtti;

type
 // definice atrubutu
 MyAttribute = class(TCustomAttribute)
 private
  FFieldName: string;
  FSize: Integer;
 public
  constructor Create(const sFieldName : string; iSize : Integer);
  property FieldName : string read FFieldName write FFieldName;
  property Size : Integer read FSize write FSize;
 end;

 // nase trida
 TMyClass = class
 private
  FFirstName:string;
  FSurname: string;
 public
  [MyAttribute('dcFirstName', 50)]    // v podstate volaní constructoru MyAttribute.Create
  property FirstName:string read FFirstName write FFirstName;
  [MyAttribute('dcSurnName', 30)]
  property SurName: string read FSurname write FSurname;
 end;


constructor MyAttribute.Create(const sFieldName: string; iSize: Integer);
begin
 FSize := iSize;
 FFieldName := sFieldName;
end;

// zde se pracuje s RTTI
procedure Test;
var
 ctx : TRttiContext;
 t : TRttiType;
 m : TRttiProperty;
 a : TCustomAttribute;
begin

 ctx := TRttiContext.Create;
 try
  t := ctx.GetType(TMyClass);
  for m in t.GetProperties do 
   for a in m.GetAttributes do
    if a is MyAttribute then // ať se nám tam neplete nic co není naše
     writeln(Format('Property = %s; Attribute = %s, FieldName = %s, Size = %d',
                  [m.Name, a.ClassName, MyAttribute(a).FieldName,
                   MyAttribute(a).Size]));
 finally
  ctx.Free;
 end;
end;

begin
 Test;
end.

Výsledek je pak:

Property = FirstName; Attribute = MyAttribute, FieldName = dcFirstName, Size = 50
Property = SurName; Attribute = MyAttribute, FieldName = dcSurnName, Size = 30

Samozřejmě každá sranda něco stojí a proto jsou EXE díky RTTI trošku větší (ale ne zas tak moc). Pokud použijete {$WEAKLINKRTTI ON} nebo dcc32 –weaklinkrtti popř. na začátku každého unitu (lépe přes include)

{$RTTI EXPLICIT METHODS([]) PROPERTIES([]) FIELDS([])}

tak výsledná velikost EXE bude menší (ale zase nebudete moci použít nové RTTI).

A poslední poznámka: TRttiMethod umožňuje volání metod objektu za běhu:

TRttiMethod = class(TRttiMember)
 //…
 function Invoke(Instance: TObject; const Args: array of TValue): TValue; overload;
 function Invoke(Instance: TClass; const Args: array of TValue): TValue; overload;
 function Invoke(Instance: TValue; const Args: array of TValue): TValue; overload;
 function GetParameters: TArray<TRttiParameter>; virtual; abstract;
 function ToString: string; override;
 property ReturnType: TRttiType read GetReturnType;
end;

Tagy: , , , ,

Jazyk | Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců