RTTI a nové RTTI v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 29. prosince 2009 02:07

V nových Delphi 2010 bylo konečně vylepšeno RTTI (Run Time Type Information - tj. informace o typech získané za běhu).

Jen ve zkratce dřívější stav: pokud při deklaraci třídy uvedete published, budou členy v této skupině mít sice viditelnost jako public, ale kompilátor k nim navíc přigeneruje speciální RTTI informace.

Tyto informace používá Delphi např. pro ukládání a načítání DFM souborů, zobrazování dat v Object Inspectoru a další. Kromě toho se pomocí několika metod dají používat i ve Vašem kódu (např. ClassInfo, GetTypeData, GetPropInfo, GetPropList, GetEnumName, GetEnumValue …).

  1uses Typinfo;
  2{$R *.DFM}
  3
  4procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  5var
  6 Count, Loop: Integer;
  7 List: TPropList;
  8begin
  9 Count := GetPropList(TypeInfo(TForm1), tkAny, @List);
  10 Listbox1.Items.BeginUpdate;
  11 for Loop := 0 to Pred(Count) do
  12  Listbox1.Items.Add(List[Loop]^.Name);
  13 Listbox1.Items.EndUpdate;
  14
  15end;

nebo

  1ShowMessage(GetEnumName(TypeInfo(TFormBorderStyle), Ord(BorderStyle)));

Podrobněji o originálním RTTI zde spolu s pěknými příklady.

RTTI a Delphi 2010

Kromě původních RTTI je v Delphi 2010 přidána možnost Atributů jako má třeba C#. Všechny atributy jsou následníkem TCustomAttribute a mohou tudíž mít metody, property atd. (viz. třída MyAttribute v příkladu).

Příklad ukazuje jednoduché dotazování RTTI (nezapomenout že veškerá podpora je v rtti.pas). V reálném případě by TMyClass pak byl objekt a v proceduře Test by se pracovalo i s tímto objektem (resp. jeho daty). Cílem by bylo uložení dat objektu TMyClass za pomoci RTTI do datového úložiště.

Pro zajímavost dle komentáře autora implementace v Delphi (Barry Kelly), je TRttiContext record zapouzdřující interface a je vytvořen při přístupu a uvolněn mimo viditelnost, tj. Create a Free nejsou třeba.

Použití může být již uvedené ukládání a načítání objektů do DB nebo třeba kdykoliv, kdy se vyplatí napsat obecný přístup pro práci s daty, které mají něco společného.

  1program Project1;
  2
  3{$APPTYPE CONSOLE}
  4
  5uses
  6 SysUtils, Rtti;
  7
  8type
  9 // definice atrubutu
  10 MyAttribute = class(TCustomAttribute)
  11 private
  12  FFieldName: string;
  13  FSize: Integer;
  14 public
  15  constructor Create(const sFieldName : string; iSize : Integer);
  16  property FieldName : string read FFieldName write FFieldName;
  17  property Size : Integer read FSize write FSize;
  18 end;
  19
  20 // nase trida
  21 TMyClass = class
  22 private
  23  FFirstName:string;
  24  FSurname: string;
  25 public
  26  [MyAttribute('dcFirstName', 50)]    // v podstate volaní constructoru MyAttribute.Create
  27  property FirstName:string read FFirstName write FFirstName;
  28  [MyAttribute('dcSurnName', 30)]
  29  property SurName: string read FSurname write FSurname;
  30 end;
  31
  32
  33constructor MyAttribute.Create(const sFieldName: string; iSize: Integer);
  34begin
  35 FSize := iSize;
  36 FFieldName := sFieldName;
  37end;
  38
  39// zde se pracuje s RTTI
  40procedure Test;
  41var
  42 ctx : TRttiContext;
  43 t : TRttiType;
  44 m : TRttiProperty;
  45 a : TCustomAttribute;
  46begin
  47
  48 ctx := TRttiContext.Create;
  49 try
  50  t := ctx.GetType(TMyClass);
  51  for m in t.GetProperties do 
  52   for a in m.GetAttributes do
  53    if a is MyAttribute then // ať se nám tam neplete nic co není naše
  54     writeln(Format('Property = %s; Attribute = %s, FieldName = %s, Size = %d',
  55                  [m.Name, a.ClassName, MyAttribute(a).FieldName,
  56                   MyAttribute(a).Size]));
  57 finally
  58  ctx.Free;
  59 end;
  60end;
  61
  62begin
  63 Test;
  64end.

Výsledek je pak:

Property = FirstName; Attribute = MyAttribute, FieldName = dcFirstName, Size = 50
Property = SurName; Attribute = MyAttribute, FieldName = dcSurnName, Size = 30

Samozřejmě každá sranda něco stojí a proto jsou EXE díky RTTI trošku větší (ale ne zas tak moc). Pokud použijete {$WEAKLINKRTTI ON} nebo dcc32 –weaklinkrtti popř. na začátku každého unitu (lépe přes include)

{$RTTI EXPLICIT METHODS([]) PROPERTIES([]) FIELDS([])}

tak výsledná velikost EXE bude menší (ale zase nebudete moci použít nové RTTI).

A poslední poznámka: TRttiMethod umožňuje volání metod objektu za běhu:

  1TRttiMethod = class(TRttiMember)
  2 //…
  3 function Invoke(Instance: TObject; const Args: array of TValue): TValue; overload;
  4 function Invoke(Instance: TClass; const Args: array of TValue): TValue; overload;
  5 function Invoke(Instance: TValue; const Args: array of TValue): TValue; overload;
  6 function GetParameters: TArray<TRttiParameter>; virtual; abstract;
  7 function ToString: string; override;
  8 property ReturnType: TRttiType read GetReturnType;
  9end;


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , , ,

Jazyk | Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS